ثبت برند

/ثبت برند
­

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت مسئولیت محدود، شرکتی متشکل از حداقل دو شریک است که در زمینه امور تجاری فعالیت می کند و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود؛ درست به اندازه سرمایه خود، تعهد و وظیفه دارند. ذکر عبارت با مسئولیت محدود در اسم شرکت الزامی است. در [...]